AN NINH - TRẬT TỰ
Triển khai quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân
16/08/2023 07:41:56

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13 ngày 17/4/2023 của Chính phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Kế hoạch yêu cầu cần xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cụ thế của sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nhằm bảo đảm triển khai thi hành Nghị định số 13 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 13 với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thế nhằm nâng cao nhận thức, hiếu biết của cán bộ và Nhân dân. Rà soát, xác định, áp dụng các biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh hướng dẫn, triển khai hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu trên địa bàn tỉnh trước các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng phương án bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, phương án ứng phó, khắc phục sự cố khi mất an toàn dữ liệu cá nhân khi có yêu cầu. Rà soát, đánh giá, phân loại dữ liệu cá nhân, xác định nội dung, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu cá nhân nhạy cảm đối với hệ thống thông tin, hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của các đơn vị.

Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành tỉnh, úy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Công an tỉnh chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bám sát các nội dung quy định tại Nghị định./.

Nguyễn Học
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2401
Trước & đúng hạn: 2401
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 05:16:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0