KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Điều chỉnh tỷ lệ phân chia tiền sử dụng đất
29/10/2021 09:52:51

UBND tỉnh có tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 với nhiều điểm mới.Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đọc báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất đối với TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020
Hạn chế tối đa hình thức đấu thầu dự án

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII đã xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất đối với TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, 12 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu đối với 995 dự án, tổng số tiền thu được là 14.365 tỷ 611 triệu đồng, bằng 237,5% dự toán. Trong đó, ngân sách tỉnh là 1.501 tỷ 075 triệu đồng; ngân sách huyện là 8.328 tỷ 447 triệu đồng; ngân sách xã là 4.536 tỷ 089 triệu đồng. TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn là 3 địa phương thực hiện cơ chế đặc thù, có tổng số thu đạt 5.022 tỷ 505 triệu đồng, chiếm 35% tổng thu toàn tỉnh, trong đó TP Chí Linh đạt cao nhất với 2.267 tỷ 755 triệu đồng.

Kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất của 9 địa phương thực hiện cơ chế điều tiết chung có tổng số thu là 9.343 tỷ 106 triệu đồng, chiếm 65% tổng số thu toàn tỉnh. Có 2 địa phương có số thu trên 1.500 tỷ đồng; 3 địa phương có số thu từ 1.000 đến 1.500 tỷ đồng; 3 địa phương có số thu từ 500 đến 1.000 tỷ đồng; 1 địa phương có số thu dưới 500 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tổng chi đầu tư phát triển toàn tỉnh là 20.594 tỷ 200 triệu đồng; bao gồm: chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 16.745 tỷ 600 triệu đồng; chi từ nguồn vốn theo tiêu chí, định mức 3.848 tỷ 600 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư công của TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020 là 5.271 tỷ 948 triệu đồng.

Việc phân cấp tăng tỷ lệ điều tiết về cho cấp huyện, cấp xã, giảm tỷ lệ điều tiết về ngân sách tỉnh đã khuyến khích các địa phương phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, tích cực khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công đối với đầu tư tư qua các hình thức như vận động nhân dân hiến đất làm đường, hiến ngày công, đóng góp bằng tiền…

Khó khăn, hạn chế là các địa phương thực hiện cơ chế đặc thù trong thời gian qua tuy đã hoàn thành mục tiêu nâng cấp đô thị trước thời hạn nhưng vẫn còn nợ tiêu chí, nhiều tiêu chí đã hoàn thành nhưng còn yếu. Kết cấu hạ tầng, quy mô và không gian đô thị đã có chuyển biến nhưng chưa tạo ra điểm nhấn xứng tầm. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015-2020 của các địa phương chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng... 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng giải quyết những bất cập, chồng chéo trong công tác giải phóng mặt bằng và ban hành giá đất như hiện nay; đề xuất HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách cho giai đoạn 2022-2025 theo nguyên tắc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền đất giữa các cấp ngân sách, trong đó cần định hướng các địa phương nâng cao giá trị đất đai thông qua các hình thức đấu giá dự án và đấu giá quyền sử dụng đất, hạn chế tối đa hình thức đấu thầu dự án...

Tỷ lệ phân chia ra sao? 

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. Dự thảo tờ trình đề xuất cụ thể như sau:

Đối với khoản thu đấu giá toàn bộ dự án thu tiền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp trong trường hợp sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh để giải phóng mặt bằng thì phân chia ngân sách cấp tỉnh 80%, cấp huyện 20%; trường hợp sử dụng ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã giải phóng mặt bằng (theo quy định của pháp luật) thì phân chia cấp tỉnh 40%, cấp huyện 60%.

Đối với khoản thu do cấp huyện hoặc cấp xã làm chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và đấu giá cho từng lô đất, năm 2020 phân chia ngân sách cấp tỉnh 20%, cấp huyện 60%, cấp xã 20%; năm 2023-2025, cấp tỉnh 40%, cấp huyện 45%, cấp xã 15%.

Trường hợp đấu thầu dự án cho doanh nghiệp, năm 2022, cấp tỉnh 70%, cấp huyện 30%; năm 2023-2025, cấp tỉnh 80%, cấp huyện 20%. Đối với diện tích giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất, nếu là đất khu vực phường, thị trấn thì cấp tỉnh 30%, cấp huyện 50%, cấp xã 20%; đất khu vực xã, cấp tỉnh 30%, cấp huyện 40%, cấp xã 30%.

Đối với đất chuyên dùng, đất trụ sở, đất thuộc tài sản công do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nhà nước quản lý, nếu do cấp Trung ương quản lý, thực hiện đấu giá chuyển mục đích sử dụng đất; cấp tỉnh quản lý, thực hiện đấu giá chuyển mục đích sử dụng đất thì ngân sách tỉnh hưởng 100%; nếu do cấp huyện quản lý, thực hiện đấu giá đất chuyển mục đích sử dụng thì chia ngân sách tỉnh 50%, ngân sách huyện 50% (riêng thu tiền sử dụng đất từ đấu giá trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch, trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo, trụ sở Đài Phát thanh huyện Tứ Kỳ để đầu tư công trình trụ sở UBND huyện Tứ Kỳ thì ngân sách huyện hưởng 100%); cấp xã quản lý, thực hiện đấu giá chuyển mục đích sử dụng đất thì ngân sách huyện 50%, cấp xã 50%.

Khoản thu từ đất được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân) thì ngân sách tỉnh 20%, cấp huyện 30%, cấp xã 50%; thu tiền sử dụng đất dôi dư thì cấp xã hưởng 100%. Đối với các dự án thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình trọng điểm giao cho cấp huyện làm chủ đầu tư đáp ứng tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh thì ngân sách huyện hưởng 100%.
PV
  Kết quả giải quyết TTHC
  Đến tháng 02 đã giải quyết:
  100%
  Số hồ sơ xử lý: 32
  Trước & đúng hạn: 32
  Trễ hạn: 0
  Tỉ lệ trễ hạn: 0%
  Chi tiết
  ( Cập nhật lúc:06/02/2023 02:52:59)

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
  Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
  Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
  Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
  Điện thoại: 02203821292
  Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

   
  Đang truy cập: 0
  Hôm nay: 0
  Tất cả: 0