KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Phấn đấu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 xong trước tháng 3/2024
29/08/2023 07:40:32

Theo Kế hoạch phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của UBND tỉnh vừa ban hành, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 sẽ thực hiện việc sắp xếp xong trước tháng 3/2024 và đảm bảo cho đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2024.


 
 

Năm 2023, UBND cấp huyện và cấp xã xây dựng phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp theo quy định, làm cơ sở để UBND tỉnh xây dựng phương án cấp tỉnh, thực hiện trình tự thủ tục báo cáo Ban thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Bộ nội vụ, Chính phủ và Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Năm 2024, sau khi hoàn thành sắp xếp sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tập trung giải quyế dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện sắp xếp: Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính đã sắp xếp. Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới và thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới, ten gọi của đơn vị hành chính cấp xã vừa sắp xếp. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù sau sắp xếp.

Năm 2025, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 ở những đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp. Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính.

UBND tỉnh giao UBND cấp huyện căn cứ số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số từng đơn vị hành hcinsh cấp xã và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương giai đoạn 2023-2025, trình Ban thường vụ cùng cấp, hoàn thiện gửi UBND tỉnh. Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 báo cáo UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 10/9/2023 để xin ý kiến Bộ Nội vụ.

Về lộ trình thực hiện: UBND cấp huyện, UBND các xã thuộc phạm vi sắp xếp tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đơn vị hành chính liên quan đến Đề án, xong trước ngày 20/11/2023. Nếu trên 50% số cử tri đồng ý, UBNN cấp xã hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND cùng cấp xem xét thông qua những nội dung cơ bản của Đề án và báo cáo UBND cấp huyện trước ngày 25/11/2023; làm căn cứ tiến hành thực hiện các bước tiếp theo. Phấn đấu hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trước tháng 3/2024./.

Thu Xuân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2401
Trước & đúng hạn: 2401
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 05:27:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0