CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thị xã Kinh Môn tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách công vụ
16/02/2023 08:08:33

Thị xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách công vụ năm 2023.


 
 

Năm 2023, thị xã tập trung nhiệm vụ cải cách công vụ, rà soát, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa công chức giữ chức vụ lãnh đạo và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo quy định; thực hiện tốt chế độ chính sách có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, biệt phái; thu hút, đãi ngộ nhân tài; chính sách đào tạo, bồi dưỡng...

Thứ hai: Rà soát và quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hơn nữa việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

           Thứ ba: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của kỳ tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tuyển chọn công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, cho cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị hành chính, sự nghiệp và cán bộ, công chức cấp xã và đội ngũ cán bộ không chuyên trách theo quy định của Chính phủ. 

Thứ tư: Gắn công tác khen thưởng, đánh giá mức hộ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức nhất là người đứng đầu với nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến và những sáng kiến áp dụng có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Gắn việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước với việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan gắn với Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847 ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ vào hoạt động của các cơ quan nhà nước./.

 Nguyễn Kha
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 720
Trước & đúng hạn: 720
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/05/2023 02:59:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0