KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Sớm ổn định đời sống người dân sau khi bàn giao, tiếp nhận ở các khu vực xâm canh, xâm cư
21/08/2023 08:18:50

Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3034 về việc tiếp tục triển khai các công việc sau khi bàn giao tiếp nhận khu vực xâm canh, xâm cư giữa 2 địa phương Hải Dương và Quảng Ninh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành chức năng, các địa phương liên quan tập trung thực hiện đúng các nội dung đã thống nhất giữa 2 tỉnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân ở các khu vực bàn giao, tiếp nhận ổn định đời sống.

Sở Nội vụ: Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc giải thể, thành lập thôn, khu dân cư mới (nếu có) tại các thành phố, thị xã. Hướng dẫn UBND các thành phố, thị xã việc bố trí, sắp xếp đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư hiện đang sinh sống tại các khu vực xâm canh, xâm cư theo nguyện vọng cá nhân; việc thành lập mới, giải thể hoặc ghép các cụm dân cư vào các thôn, khu dân cư có bàn giao, tiếp nhận. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các nội dung liên quan đến công tác bàn giao, tiếp nhận các khu vực xâm canh, xâm cư, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu hồi, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; hướng dẫn theo thẩm quyền việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan khi thay đổi tên gọi của đơn vị hành chính.

Sở Tài chính phối hợp với UBND thành phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn xây dựng phương án quản lý, xử lý tài sản công, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; hướng dẫn thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực xâm canh, xâm cư do thay đổi tên gọi đơn vị hành chính.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn rà soát, điều chỉnh và thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực lao động, xã hội, chính sách đối với người có công.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp bố trí sắp xếp công tác theo nguyện vọng cá nhân cho đội ngũ giáo viên hiện đang sinh sống tại các khu vực bàn giao, tiếp nhận; chỉ đạo, hướng dẫn việc bố trí, đăng ký nơi học tập cho học sinh thuộc khu vực bàn giao, tiếp nhận theo nguyên tắc tôn trọng sự lựa chọn của học sinh (có nguyện vọng học tập ở đâu thì đồng ý cho học ở đó).

Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công an thành phố Chí Linh, công an thị xã Kinh Môn, công an các xã, phường có liên quan triển khai ngay việc cập nhập dữ liệu dân cư, cấp đổi căn cước công dân theo đề nghị của người dân thuộc các khu vực được bàn giao, tiếp nhận.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc bàn giao, tiếp nhận các khu vực xâm canh, xâm cư giữa 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

UBND thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong khu vực bị tác động; giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề nổi cộm, phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện. Đặc biệt quan tâm giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với Thương binh, Bệnh binh, gia đình Liệt sỹ và người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư, đảm bảo mọi quyền lợi của người dân thuộc khu vực bàn giao, tiếp nhận phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng nội dung, công việc, phân công rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thị xã Đông Triều trong chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường liên quan triển khai công tác bàn giao, tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu, số liệu.

         Đồng thời triển khai ngay các thủ tục liên quan đến người dân như: thu hồi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển giao quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, dữ liệu về dân cư, giấy tờ cá nhân của người dân; xây dựng phương án quản lý, xử lý tài sản công; bàn giao và chi trả chế độ cho đối tượng chính sách; bố trí, sắp xếp đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư theo nguyện vọng cá nhân. Đặc biệt quan tâm giải quyết kịp thời nhu cầu học tập của học sinh theo đúng nguyện vọng; miễn phí, lệ phí thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi tên gọi đơn vị hành chính.  Chỉ đạo các xã, phường có liên quan rà soát đảng viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, khu dân cư; Báo cáo cấp ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên tại khu vực xâm canh, xâm cư theo quy định.

Chủ động thực hiện quy trình thành lập mới, giải tán thôn, khu dân cư hoặc ghép cụm dân cư vào thôn, khu dân cư theo quy định; thực hiện và chỉ đạo các xã, phường liên quan thực hiện công tác quản lý hành chính theo đường địa giới hành chính đã thống nhất với tỉnh Quảng Ninh (giữ nguyên đường ĐGHC đã được lập theo Chỉ thị 364/CT của Thủ tướng Chính phủ và hiện đang được hoàn thiện theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ)./.

Thu Xuân
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2372
Trước & đúng hạn: 2372
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 20:37:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Úy 
Phó Ban biên tập: Trần Duy Tráng 
Địa chỉ: Phường Minh Tân - thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203821292
Email: UBNDphuongminhtan@.gmail.com......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0